Algemene mededelingen cov zuid oost brabant

 

 

Nieuw e-mailadres: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

 

Zie voor VETERANEN/NAZORG onder INTRODUCTIE

 

 

overlijden Dinsdag 9 januari hebben wij afscheid moeten nemen van de voormalig korpscommandant van het Korps Commando Troepen en tevens lid van onze vereniging de Kol. F.D.M. Lijten.

De afscheiddienst werd gehouden in de H. Martinuskerk, te Heeze. Het was zijn wens dat een koor uit Eindhoven waarvan Dick lid was Slavisch-Byzantijnse liederen ten gehore zou brengen.

Hij had tevens te kennen gegeven om door commando's te worden begeleid. De dragers bestonden uit een zestal  Korpscomandanten waaronder de huidige commandant de Kol. Jelte Groen. Een afvaardiging van het Korps Commando Troepen alsmede een groot aantal leden van onze vereniging waren hierbij aanwezig.

Na de dienst werd Dick ten grave gedragen door de Korps Commandanten en bijgezet in het graf van zijn geliefde echtgenote.

Onderstaand de tekst van gedachtenisprentjeCommando's hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.

Het Bestuur

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het was weer zoals van ouds. Op een enkeling na was om drie uur iedereen aanwezig. Na de opening door de voorzitter werden onze overleden vrienden herdacht. Ook werd verwezen naar de begrafenis van ons lid op dinsdag 9 januari van Kol. Dick Lijten en werd iedere commando uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het was een gezellige en goed verzorgde bijeenkomst.Het feest werd opgeluisterd door gitaarmuziek en zang door ons lid Toon van de Bijl. Iedereen zong mee.  Er werd wat afgepraat en gelachen mede dank zei de sterke verhalen. Ook de aanwezige dames genoten met volle teugen.


De avond werd afgesloten door het ons zo bekende commandolied. Bij het afscheid kregen de dames een bloemetje. Iedereen was dik tevreden.

Het Bestuur

 

 

 

**************************************************

 

 

 

Herdenking Remember September

De door de Duitsers opgeblazen brug over het Wilhelminakanaal te Son werd vervangen door een baileybrug

Op Zondag 17 September nam onze vereniging deel aan de herdenking "Remember September" aan de Europalaan te Son.

 De plechtigheden begonnen om 14.00 uur.

Een delegatie van onze vereniging was hierbij aanwezig.

Na de welkomsttwoorden en een toespraak van de burgemeester werden door diverse genodigden en onze vereniging bloemen gelegd bij het parachutisten-monument. Daarna werd door onze verenigng bij de herdenkingsplaquette aan de Rooiseweg eveneens bloemen gelegd.

Commando's wij moeten blijven herdenken en wij willen jullie bedanken voor jullie deelname.

Het Bestuur

 

*************************************************************

 

FAKKELDEFILE  2017  EINDHOVEN  

 

maandag 18 september  2017   73 jaar herdenking van de bevrijding van Eindhoven.

De intocht door de geallieerde strijdkrachten in 1944 is vanaf 1945 de aanleiding tot een groots en spontaan volksfeest, dat dit jaar voor de 73e keer ononderbroken wordt voortgezet.

Dit jaar nam onze vereniging voor het eerst niet meer deel aan het defilé, reden hiertoe is bij velen bekend, maar wij konden het defilé vanaf de tribune gadeslaan. Jammer dat pluvius zowat de hele avond van zich liet spreken. Enkelen waren hierop voorbereid. Gezien het slechte weer was de deelname door onze leden beperkt.

Toch stroomde het gemeenteplein vol met miltairen en afgevaardigden van  verenigingen voorafgegaan door diverse harmoniën, zelfs een schitterende piperband uit Maastricht gaf de voor ons zo bekende muziek ten gehore. Tevens waren er nog drie Engelse veteranen uit de tweede wereldoorlog aanwezig t.w. Bill Pendell, Ken Thiis en Joe Cattini.

Na een zeer indrukwekkende speech van de burgemeester werd het bevrijdingsvuur ontstoken, kransen gelegd en werden de genodigden in het gemeentehuis nog voorzien van een natje en droogje. De Gemeente Eindhoven had het weer geweldig voor elkaar.

Commando's bedankt voor jullie aanwezighheid.

Het Bestuur

 

***************************************************************************************

 

Riviercruise 2017 'Stichting NU of NOOIT'

Stichting NU of NOOIT’ organiseerde op zondag 3 september een riviercruise. De passagiers afkomstig uit de in aanmerking komende doelgroep beleefden een fantastisch dag op de Mps River Dream.  Met dit vlaggeschip van rederij Eureka werd naar Rotterdam gevaren waar de Wereldhavendagen werden gehouden.

De deelnemers, al dan niet met begeleider, konden zich inschepen vanaf 09.00 uur. Op dat vroege tijdstip op de zondagochtend was het op de Uilenkade in Zwijndrecht al een drukte van belang. De 325 passagiers kwamen uit heel Nederland. Sommigen hadden zelfs al een drie uur durende reis achter de rug omdat men bijvoorbeeld helemaal uit Leeuwarden moest komen.

Een topdag

Vlak voor het afmeren in Zwijndrecht werden nog enquêteformulieren opgehaald waaruit bleek dat de deelnemers deze riviercruise bestempelden als een topdag. Daarmee voldoet Stichting NU of NOOIT ruimschoots aan haar doelstelling. Voorzitter Joop Reimerink bedankte in zijn slotwoord alle deelnemers voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers voor hun support. Het is de bedoeling dat volgend jaar opnieuw tenminste een riviercruise wordt georganiseerd.

 

 

****************************************************************

 

Verslag Indië Herdenking Roermond
17 juli 2017.

 

Overgenomen uit het versla van Sander de Vries (vz Commissie Contact Commandoverenigingen van de Commandostichting.

Op maandag 17 juli 2017 vond onder een stralende zon de jaarlijkse herdenking plaats van de gesneuvelde militairen van het Regiment Speciale Troepen bij het Indië monument te Roermond. Zo'n 75 oud-commando’s, waaronder diverse veteranen uit het hele land waren afgereisd naar Roermond om hun voormalige collega’s te eren en te gedenken. Nadat het detachement door overste b.d. Urselmann was gemeld richtte ceremoniemeester Sander de Vries (vz Commissie C...ontact Commandoverenigingen van de Commandostichting) een kort welkomstwoord tot alle aanwezigen namens het Korps Commandotroepen en de Commandostichting. Als volgende spreker blikte de secretaris van de stichting Nationaal Indië-monument Roermond, Geert Plattel, terug in de geschiedenis van het Regiment Speciale Troepen en had bijzonder veel waardering voor de acties van de commando's en para's. Hij benadrukte het belang van het blijven herdenken van de in Indië gevallen kameraden. Namens het Korps Commandotroepen en de Commandostichting sprak kap. b.d. Wouter Hillenbrink van de Commandostichting zijn diepe waardering en dank uit naar de aanwezige veteranen en oud commando's voor de bewezen diensten in het verleden en het heden. Vervolgens hield Jacob Klaver, lid van de Commissie Contact Commandoverenigingen van de Commandostichting een toespraak 'herdenken in historisch perspectief", verwijzend naar de inleidende woorden die wij bij herdenkingen gewend waren van Mathieu Jeukens. Hij schiep hiermee de juiste sfeer voor de herdenking door een korte passage uit het boek “Commando’s van de Speciale Troepen” van Jef Dresens aan te halen. Indië-veteraan Gilles de Kok benadrukte in het voorlezen van de “Act of Remembrance” dat de 58 gesneuvelde kameraden nimmer vergeten mochten worden, waarna hij de dodenrol voor zijn rekening nam met het voorlezen van hun namen. De geestelijk verzorger van het Korps, majoor Javelin hield een indrukwekkende overweging en ging in op de onvoorwaardelijke inzet van de mannen in de strijd in Indië waarbij hij vaststelde dat ook toen al de KCT waarden Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots meegedragen werden in de ransel van alle ingezette commando’s en para’s. Na het spelen van de "last post" volgde een minuut van stilte en herdenken. Na de kranslegging door Indië veteraan Gilles de Kok en Korea veteraan Frans Jansen werd de vlag gehesen en daarmee kwam een einde een plechtige, waardige en indrukwekkende herdenking. Er volgde nog een dankwoord door Sander de Vries en was er nog een gepast en gezellige samenzijn in het Generaal Spoor Paviljoen nabij het Indië monument. Na afloop sprak Gilles de Kok zijn dank uit aan de organisatie en sprak de hoop uit dat we in komende jaren de Indië veteranen blijven herdenken in Roermond.

 

 

**********************************************************************

 

 

      Walking 4 Service Dogs

Ter gelegenheid van Nederlandse Veteranendag kondigen wij de campagne ‘Walking 4 Service Dogs’ aan.

 

Hulpcampagne ‘Walking 4 Service Dogs’

 

In de hulpcampagne zetten we ons o.a. via wandelmarsen in voor veteranen die een hulphond goed kunnen gebruiken. Een paar weken geleden was ik bij een lezing van generaal b.d. Peter van Uhm, oud commandant der Strijdkrachten . Hij is ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland en lichtte toe waarom sommige veteranen, na terugkeer van een missie een hulphond nodig hebben, bijvoorbeeld als gevolg van PTSS (Posttraumatische stressstoornis). Zijn toespraak was een grote inspiratie voor onze eigen hulpcampagne. Via de website ‘help hulphond’ van Stichting Hulphond Nederland, is een donatie van harte welkom: https://helphulphond.nl/p/Hulphond-Nederland/Walking-4-Service-Dogs_1 . Naast het meedoen aan wandelmarsen, gaan een aantal veteranen en ik activiteiten organiseren, speciaal bedoeld voor veteranen, om sportief bezig te zijn en om ervaringen met elkaar te kunnen delen.

 

 

**********************************************************************************************************************

 

                                                                                                                                 

HERDENKINGEN  

Nationale Herdenking 4 mei 2017  

 

Op donderdag  4 mei 2017 werden alle burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, herdacht.

In Eindhoven vond de herdenking traditiegetrouw plaats tijdens een plechtige bijeenkomst op de Gemeentelijke Begraafplaats Woensel

 

Na het Wilhelmus houdt burgemeester Jorritsma een toespraak: ,,Dat na 72 jaar we nog steeds zijn verbonden met de mensen die overleden zijn en ons de vrijheid hebben gegeven is belangrijk. Het is belangrijk dat we met z'n allen ervoor zorgen dat dit tijdperk nooit meer terugkomt. Nederland is volgens onderzoek een tevreden en gelukkig land en toch is er veel intolerantie, haat en geweld."

Hij benadrukt dat naast vrede en vrijheid, tolerantie en het samen, samenleven belangrijk zijn. Voordat de kransleggingen beginnen leest Joey-Jazz Bakersmans, leerling van het Van Maerlant een gedicht voor. Na afloop sluit Koorvereniging de Toonkunst af met een aantal muziekstukken in de aula.

Ook namens onze vereniging werd door twee leden een krans gelegd.

 

 

Beste Commandovrienden, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en laten we de wens uitspreken dat we nog een flink aantal jaren aan deze herdenking kunnen deelnemen.

Het Bestuur

 

 

 

***************************************************************************************************

 

30 jarig jubileum
Para-commandovereniging Zuid Oost Brabant thans genaamd Commandovereniging Zuid Oost Brabant

   

Op   11 februari j.l. was het 30 jaar geleden dat de Para-Commandovereniging Zuid- Oost Brabant in Eindhoven werd opgericht, thans genaamd  Commandovereniging Zuid-Oost Brabant dit vanwege de uniformiteit met de andere regionale verenigingen.

Dit jubileum moest uiteraard gevierd worden en besloten werd dit op bescheiden wijze te doen in Het Wapen van Liempde. Doch allereerst werden gedurende één minuut stilte onze overleden vrienden herdacht. Ook onze zieke leden zullen niet worden vergeten, aan hen zal een fruitmandje worden overhandigd.

Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee met gebak werd door onze voorzitter Cor Gordeijns iedereen van harte welkom geheten, in het bijzonder de voormalig Korpscommandant en thans voorzitter van de Commandostichting Hans Eerhart alsmede Jack Ypelaar 2e secretaris van de Commandostichting en Redaktielid van de Groene Baret.

Rob Beltjens trad op als ceremoniemeester en overhandigde aan Gerard School en Theo Prinsen een leuke attentie voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging en bloemen voor hun dames en tot grote verrassing van de voorzitter eenzelfde attentie en bloemen voor zijn echtgenote.

   

Door de voorzitter van de Commandostichting Hans Eerhart werd aan onze vereniging een oorkonde uitgereikt met als blijk van waardering een donatie voor het 30 jarig bestaan. Wij zullen deze oorkonde een gepaste plaats geven.

   

 Theo Prinsen gaf een overzicht in vogelvlucht ( Zuid-Oost-Brabant in een notendop) van de vele activiteiten in de loop der jaren met als hoogtepunten de reizen naar Normandië en Schotland.

   

Na deze plechtigheden kon het feest beginnen en bracht de voorzitter een toost uit op het nieuwe jaar en wenste iedereen een goed, gezond en veilig 2017. Na een gezellige borrel werd een overheerlijke soep opgediend en genoten van een uitgebreid buffet. Het was werkelijk voortreffelijk.

   
Jammer genoeg komt aan alles een eind dus ook aan dit feest en bij het afscheid liet iedereen duidelijk merken dat het werkelijk voortreffelijk was geweest en uitstekend verzorgd. Iedereen werd door Rob Beltjens als herinnering nog voorzien van een balpen met de naam van onze vereniging om daarna voldaan en tevreden huiswaarts te keren.

 

******************************************************************************************************

 

 

                                                                

D E  C O M M A N D O S T I C H T I N G

 

S   F   C

Stichting  Fondswerving en –beheer

Commandogemeenschap

*

De Stichting stelt zich ten doel fondsen te verwerven en te beheren waarmee een

financiële bijdrage kan worden gegeven aan de realisatie van een aantal specifieke doelen van de Commandostichting.

 

Aanmelden als begunstiger van de SFC geschiedt door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier :

 

-         downloaden via :  www.korpscommandotroepen.nl/sfc

-         inlegvel De Groene Baret, Uitgave december 2016, nummer 247

 

 

Postadres :  Secretariaat SFC, Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal

 

E-mailadres secretaris : Secr-sfc@korpscommandotroepen.nl

 

SFC op website KCT :  www.korpscommandotroepen.nl/sfc

 

IBAN SFC  NL88 INGB 0006 9346 15

 

 

 

*******************************************************

 

MUSEUM BEZOEK31 Augustus 2016 werd door een aantal leden met echtgenotes een bezoek gebracht aan het Commando Museum in Roosendaal.

Door onze secretaris Theo Prinsen was een hoop werk verricht om dit te bewerkstelligen en met succes. Het was vroeg uit de veren want we werden om 10.00 uur verwacht, maar iedereen was op tijd. De groep werd gesplitst in twee kleinere groepen. De ene groep bezocht het museum de andere groep ging naar een ander lokaal genaamd Displayruimte KCT.
Eduard Torenbos vertelde in het Museum op een heel enthousiaste wijze over het begin van de Commando-opleiding in Schotland, de verdere acties in Nederland, het voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea en Korea. Iedereen was stil en luisterde met volle aandacht.

De andere groep werd begeleid door Jack Bakker die in de Displayruimte KCT liet zien wat voor materialen er door de huidige commando's kunnen worden gebruikt. Ook Jack deed dit op werkelijk voortreffelijke wijze. Als je dit gaat vergelijken met dat wat waar wij het mee moesten doen, dan besef je pas wat vooruitgang betekent.

Na afloop was er nog een verrassing. Eduard had het voor elkaar gekregen om het oude en nieuwe tentenkamp te bezichtigen. De tenten zijn er niet meer en zijn vervangen door nissenhutten. Ter plaatse werden wij begeleid en geïnformeerd door de Adjudant Jan Booij.

Voor het vertrek naar het Commandokamp werd door de voorzitter als dank aan beide heren een drankje en versnapering overhandigd waarbij vermeld moet worden dat onze vice-voorzitter Rob Beltjens alles keurig had verpakt op zijn bekende wijze in de kleuren groen en zwart.

Het was werkelijk een fantastische dag, het weer zat mee en je kon zien dat iedereen het geweldig naar zijn zin heeft gehad.

Na afloop ging ieder zijns weegs, enkelen reden voor een drankje of etentje nog langs Vliegveld Seppe, waar nog wat gezellig werd nagepraat.

Mannen en dames, hartelijk dank.

de Voorzitter.

 

 

**************************************************************

 

 

Militaire Willems-Orde voor het Korps Commando Troepen

Vandaag 15 maart 2016 werd onder zeer grote belangstelling door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander de allerhoogste militaire onderscheiding toegekend aan ons Korps, De Militaire Willemsorde der vierde klasse. Door de militaire kapel werd het Wilhelmus gespeeld en de Commando-hymne.

 

De Willemsorde werd in het bijzijn van Marco Kroon, Gijs Tuinman en oud korpscommandanten door Zijne Koninklijke Hoogheid bevestigd aan het Korpsvaandel.

 

 

In het bijzijn van afvaardigingen van alle legeronderdelen, alsmede de eerste Poolse Parachutisten Brigade, de Amerikaanse 82e Airborne Divisie, waarvan hun vaandel speciaal was overgevlogen, werd de parade afgenomen onder begeleiding van militaire muziek.

Een dag om niet te vergeten en een dag om als oud commando's geweldig trots te zijn!

Korps Commando Troepen gefeliciteerd!

 

 

*******************************************************************

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2016
            COMMANDOVERENIGING ZUID- OOST- BRABANT

                                                                                                                      Liempde, 10 januari 2016

 

Dit smaakt naar meer ………..

Dat was de roep vorig jaar en het jaar daarvoor aan het einde van de zeer geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst in het Wapen van Liempde .  Ook dit jaar hadden wij voor dezelfde gelegenheid gekozen.

Op een enkeling na  meldden zich de eerste leden keurig op tijd in het sfeer- en propvolle zaaltje om elkaar alle goeds toe te wensen in het nieuwe jaar. Rob Beltjens trad op als ceremoniemeester en had voor de dames nog een verrassing in petto.

Na de koffie met het soesje en nadat iedereen was voorzien van het eerste drankjewerd een welkomswoordje met enkele mededelingen uitgesproken door de voorzitter Cor Gordeijns die deze keer  een speciaal dankwoord uitsprak gericht aan de secretaris Theo Prinsen en zijn echtgenote Gini.waarna een toost werd uitgebracht op vooral een goed , veilig en gezond 2016.

De stemming zat er al meteen goed in, de verhalen uit de oude doos  “toen en toen, weet je nog”  waren de veel gehoorde tafelgesprekken.

 

Rob nodigde de dames uit voor een spelletje. Op een papiertje moesten de dames de lengte van iets raden . Er was slechts één winnares. Wat zou er gelachen zijn als alle dames het  goed hadden geraden, dan had hij aan één tas niet voldoende gehad.

 

Het bittergarnituurtje liet zich goed smaken evenals het toetje na,  bestaande uit de heerlijke snert of  tomatensoep met uiteraard roggebrood met zult of spek en voldoende knoflookboter voor het stokbrood.

Ook Piet van der Pasch was aanwezig en had zijn zuurstoftank meegebracht. Op het eind zei Piet dat zijn tank leeg was en grappig als altijd zei Piet: " Ik rijd wel langs de benzinepomp om hem weer vol te tanken".
 
Er werd wat afgekeuveld en gelachen en de sterke verhalen waren niet van de lucht.De tijd vloog voorbij .

Hier en daar een laatste kus,  en bij het afscheid  voor iedereen iets lekkers voor onderweg en vooral de meest gehoorde wens, “geweldig, uitstekend verzorgd, dik tevreden en gegarandeerd tot volgend jaar of bij een eerder evenement.''

Het Bestuur

 

************************************************************

 

 

 

10 juli 2015 weer 21 nieuwe commando's erbij

 

**************************************************

 

 


Bezoek Boekbinderij Gijs Wortel
 
Na een verkenning bij de boekbinderij van ons lid Gijs Wortel in Someren-Eind waren we al stomverbaasd. Dit was iets voor onze vereniging om alles eens goed te bekijken en vooral luisteren. Afspraak was vlug gemaakt op 11 maart j.l. , uitnodigingen gingen de deur uit en een groep van 18 leden met echtgenotes had zich aangemeld.
We werden allerhartelijks ontvangen door Gijs en zijn echtgenote Anneke. De koffie en koek stond klaar. Na een kort welkomswoord van de voorzitter kwam Gijs aan het woord. Je kunt je geen voorstelling geven dat iemand zo begeesterend en met zoveel animo over zijn vak kan praten. Iedereen luisterde zeer aandachtig en soms met open mond.
Op z'n sappige Brabantse-Amsterdams wist Gijs iedereeen, zonder uitzondering, te begeesteren. Als je goed luisterde kon je zelfs een zachte g horen.

Wat hij in de loop der jaren zoal heeft verzameld slaat werkelijk alles. Boeken, atlassen en dat alles in allerlei vormen met opdrukken, zelfs een oude Bijbel uit 1548 nog gedrukt door een monnik, vandaar de uitdrukking monnikenwerk.
 Met de pauze was er voor iedereen een glaasje te drinken en daarna begon Gijs weer even enthousiast. Hij stond weer voor de klas. In een kast stond alles ook nog eens in miniatuur nagebouwd. Hij beschikt zelfs over het kleinste boekje.

De tijd vloog voorbij en iedereen was behoorlijk onder de indruk. We kunnen er trots op zijn dat we Gijs als een van onze leden mogen beschouwen.

Gijs en Anneke bedankt voor jullie gastvrijheid en om met de woorden van onze secretaris te spreken het was werkelijk GRANDIOOS !.

****************************************************************

 

.   

Ridder militaire willems-orde

 

Majoor Gijs Tuinman van het Korps Commandotroepen is op 4 december benoemd tot Ridder Militaire Willems-orde vierde klasse. Koning Willem Alexander reikte de hoogste en oudste ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Haagse Binnenhof. Tuinman krijgt de bijzondere onderscheiding vanwege zijn voortdurende en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden tijdens een uitzending naar Afghanistan.

 

 "Militairen doen uitzonderlijk werk in binnen- en buitenland. Dat deze inzet onderscheiden wordt met de allerhoogste dapperheidsonderscheiding is de ultime erkenning'', aldus de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Majoor Tuinman ontving op 7 oktober 2009 reeds de een na hoogste dapperheidsonderscheiding, de Bronzen Leeuw, voor zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand.

 Majoor, namens onze vereniging COV Zuid-Oost-Brabant, gefeliciteerd

 

*************************************************************

.

Dubbelklik op onderstaande link de Slag om de Schelde

http://www.deslagomdeschelde.nl/nieuws

 

 

herdenkingen infatuate westkapelle en vlissingen

 

 

In 2014 is het 70 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Om de haven van Antwerpen weer bereikbaar te maken werd met DE SLAG OM DE SCHELDE (INFATUATE) de bevrijding van Zeeland en Noord-Brabant ingezet. Bij de landingen en de bevrijding van Walcheren hebben de commando’s van Nr 2 Dutch Troop een zeer belangrijke rol gespeeld in VLISSINGEN en in WESTKAPELLE, getuige het feit dat beide plaatsnamen in het vaandel van het Korps vermeld staan.

De landingen en bevrijding in VLISSINGEN en in WESTKAPELLE werden dit jaar op zaterdag 1 november herdacht. Het korps Commandotroepen en de Commandostichting namen hieraan deel. De uitvoering zag er dan ook anders uit dan in voorgaande jaren.  

 

Het was werkelijk een schitterende dag, volop zon en een zeer aangename temperatuur. Zowel in Westkapelle als in Vlissingen was een groot publiek aanwezig. De Commandostichting had een drietal bussen gecharterd waarmee wij vervoerd werden naar de Ericatoren in Westkapelle en daarna naar Vlissingen. Onderweg naar Vlissingen konden we een uitgebreid lunchpakket nuttigen.

Door de vertegenwoordigers van een aantal landen zoals Britse, Noorse en Nederlandse Commando's werden kransen gelegd. Ook een afvaardiging van de Belgische Para-Commando's uit Oostende gaf acte de présence. 

Onze Commando's voerden zowel in Westkapelle als in Vlissingen een landing uit vanuit zee, wat bij velen van ons weer herinneringen oproep. Tot aan hun middel in het water en met veel rook en geknetter kwamen zij aan land waarbij een groep het land opging en een andere groep zich liggend verspreidde. Tijdens de landing werden ze vanaf de kust met mitrailleurvuur bestookt. 

Door twee Britse oud-commando's, die 70 jaar geleden de landing hadden meegemaakt, werd in Vlissingen een grote plaquette onthuld met de naam UNCLE BEACH.

 

links: Patrick Churchill; rechts wijlen René Rossy

Na afloop van de plechtigheden werden we met een bus teruggebracht naar Westkapelle waar wij nog gezellig met ons groepje iets hebben gedronken en waarbij de bitterballen niet ontbraken.

Wij willen alle leden van onze vereniging hartelijk danken voor hun deelname aan deze herdenkingen.

Het Bestuur

______________________________________________________________________________________

 

****************************************************************************

 

onze commando's in mali

Onze commando's steken de rivier de Niger over middels een pont. 

Zij bezoeken in Gao lokale kopstukken en spreken met burgers vanaf de oevers van de Niger tot in woestijnstad Anefis, opstandelingenstad in het grimmige noorden. Analisten en veldwerkers van de ISR-compagnie (Intelligence, Surveilance, Reconnaisance) hebben hun contacten gelegd en ogen en oren ''staan aan"" op straat en rondom Gao en de Apaches en onbemande Scan Eagle doen hun verkenningsrondjes boven Noord Mali.

 

 

 

 

**********************************************************************

 

 

  Schietwedstrijd Vinkel 9 december 2012

Ter afsluiting van ons jubileumjaar werd door het bestuur een schietwedstrijd georganiseerd bij COW Kolonel de Krakerbaan te Vinkel. De tip kwam van ons lid Piet van de Pasch met het verzoek daar eens een kijkje te gaan nemen na gemaakte afspraak. Rob Beltjens en Cor Gordeijns zouden deze klus op zich gaan nemen en togen naar Vinkel. De ontvangst was allerhartelijks en een uitstekende lokatie. Na overleg werd 9 december afgesproken en werden door onze secretaris Theo Prinsen de leden per e-mail of per post hiervan in kennis gesteld. Een twintigtal oud commando's met echtgenote of partner hadden zich gemeld.
Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, thee, cake of een slagroomsoesje. 

Het schieten werd begeleid door zeer ervaren instructeurs en men had de keuze uit verschillende wapens zoals pistool, revolver, semi- of volautomatisch wapen. Alles ging er zeer gedisciplineerd aan toe, maar we hadden ook niet anders verwacht.


Ook de dames hadden het enorm naar hun zin en er werd  een wedstrijd gehouden met de jojo. Er werd heel wat afgejojood.


Mevrouw Snijders was de uiteindelijke winnares.

Door het aanwezige personeel werd iedereen goed voorzien van hapjes en drankjes, salades. Teveel om op te noemen. Zelfs aan erwten- of kippensoep was er geen gebrek. 
Door Rob Beltjens waren een aantal prijzen beschikbaar gesteld voor de uiteindelijke winnaars van de schietwedstrijd. De nummer één was Willem Vermeer en als goede tweede onze penningmeester Gerard School.

Al met al mogen we spreken van een zeer geslaagde en gezellige middag en volgens velen voor herhaling vatbaar.

 Dames en heren, namens het bestuur hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en via deze weg alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2013.

 

*************************************************************

 

Fakkeldefilé Eindhoven

 

Met een ruime delegatie wordt door leden van de Commandovereniging Zuid- Oost- Brabant voor de 25ste keer in het jaar dat ook haar zilveren bestaan wordt gevierd, aan het fakkeldefilé deelgenomen.

 

landing Amerikaanse parachutisten te Heeswijk-Dinther 17 september 1944

 

We zullen je ( bevrijders) nooit vergeten, vergeten past ons (Eindhoven) niet.

De traditie moet doorgaan.

De jeugd is de garantie voor het blijven herdenken.

Het is altijd de moeite waard om stil te blijven staan bij vrijheid.

Het zijn woorden die na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en kransleggingen werden uitgesproken door de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel.

Aan het einde van zijn indrukwekkende toespraak memoreerde de burgemeester de geschiedenis van de Joodse familie Noach die voor de oorlog in Eindhoven woonden. Vader Bram werkte bij Philips, moeder Stella was huisvrouw. Het stel had vier kinderen, drie jongens en een meisje. Slechts twee kinderen overleefden de Duitse kampen: een meisje Roseke, en een jongen Hans. Toen zij na de oorlog uit Auschwitz naar Eindhoven terugkeerden wachtte hen echter een kil onthaal. In hun huis woonden andere mensen en de spullen die ze in bewaring hadden gegeven bij kennissen, kregen ze niet terug. Hans Noach vertrok op zeventienjarige leeftijd naar Israel.

Emotioneel was het moment toen Hans Noach vervolgens onder een luid en langdurig applaus het podium betrad, daartoe uitgenodigd door de burgemeester van Eindhoven.

Met het zingen van de volksliederen van Amerika, het Britse God Save the Queen, La Marseillaise en het Wilhelmus wordt het fakkeldefilé afgesloten.

Voor de deelnemers wacht er in het stadhuis nog een drankje en een hapje.                                                                                                                                         

Theo Prinsen. 

 

*****************************************************************

 

                                                                                     

 

Commandovereniging zuid- oost- brabant

  museumbezoek liberty Park overloon

zaterdag 15 oktober 

 

   

 

Het bestuur was al geruime bezig geweest om iets te gaan ondernemen om onze leden met echtgenotes en partners weer eens een gezellige dag te bezorgen.
Een auto-rally, doch deze duurde te lang en de omstandigheden waren van dien aard dat werd besloten hiervan af te zien. Dan eens gaan kijken in Zuid-Limburg
waarbij Moeke ook werd bezocht. Alles bij elkaar te duur voor zowel de leden alsook onze vereniging. Toen besloten Johan van den Hurk en Cor Gordeijns eens
te gaan kijken in Overloon enwel het Liberty-Park, één van de grootste oorlogsmusea van Europa. Gelijk raak.
In 1944 speelde zich om Overloon en Venray de 
zwaarste tankslag af die Nederland ooit gekend heeft.
Je zag tenminste een schitterend museum en had de mogelijkheid om iets te eten.
 Afspraak werd gemaakt voor zaterdag 15 oktober. Via Theo Prinsen werden alle leden via e-mail en schriftelijk op de hoogte gebracht.
 Gezien het grote aantal inschrijvingen was succes verzekerd.

's-Morgens werd er verzameld bij het Museum-café waar iedereen werd ontvangen met koffie en gebak. Het deed iedereen goed elkaar weer eens te zien en
er werd behoorlijk wat bijgepraat en de stemming zat er goed in.

 

De koffie met gebak ging er goed in.

gezellig samenzijn

Zelfs de clavecimbel van Seyss-Inquart (Zes-en-een-kwart) ontbreekt niet.


De andere vleugel is het Marshall- museum waar meer 200 militaire voer- vaar- en vliegtuigen staan tentoongesteld.

 

 Om enigszins een beetje te ervaren hoe het is in een bommenwerper te zitten, wordt je uitgenodigd hierin plaats te nemen.
 Je voelt de trillingen bij het snelheid maken om op te stijgen. Op de vloer wordt een film vertoond van een bombardement waarbij de Duitse luchtafweer
 zich niet onbetuigd laat. Je voelt het schudden van het toestel en hoort de inslagen van de scherven in de romp slaan.
 Werkelijk zeer enerverend. De werkelijkheid moet vele malen erger zijn geweest.

Na het bezoek aan de beide musea werden allen uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellige Brabantse koffietafel. Er was meer dan voldoende en
iedereen vond het bezoek aan de musea meer dan waard. Ook het prachtige weer speelde uiteraard ook een grote rol. 

Beste commandovrienden, wij hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer elders te treffen. Het bestuur was in ieder geval dik tevreden. 


********************************************************************